0402030201

Cestovný ruch

Starosta obce Krahule sa s partnermi z obcí mikroregiónu Kremnica a okolie a s miestnymi podnikateľmi dohodol na vytvorení klastra, ktorý bude spájať subjekty aktívne v oblasti cestovného ruchu na úrovni regiónu. Jeho úlohou bude vytvoriť systematickú platformu pre aktiváciu a zabezpečenie prostriedkov a možností, ktoré umožnia ďalší intenzívny rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých častiach regiónu:

Mesto Kremnica – Poradným orgánom vedenia mesta pre cestovný ruch je komisia rozvoja CR, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta. Komisia na poslednom zasadnutí navrhla vypracovať Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Kremnici. Mesto Kremnica sa stalo členom OOCR Turiec Kremnicko a aktivity v rámci propagácie a budovania infraštruktúry rieši na tejto úrovni.

Priority mesta v rozvoji CR na najbližšie obdobie:

- je spolupráca s podnikateľmi v CR a to formou vyššie uvedenou, ale aj na

miestnej úrovni – mesto je členom združenia podnikateľov Kremnica – región,

- ponúkať produkty – balíky služieb, nielen jednotlivé služby, ale na mieru

vytvorené produkty,

- zvýšiť počet prenocovaní aj prostredníctvom ponúkaných balíkov služieb, ktoré

zabezpečia viacej dní pobytu v meste,

- orientácia na zážitky z pobytu v meste:

- stredoveký večer v pivniciach meštianskeho domu,

- pochôdzkové divadlo – zoznamovanie turistov s históriou mesta

netradičným spôsobom.

- odstrániť výraznú sezónnosť cestovného ruchu a vytvoriť atraktívne aktivity pre

turistov aj počas jari a jesene,

- dobudovanie strediska CR Skalka

- vytvoriť nový progresívnejší informačný systém,

- vybudovať nové osvetlenie strediska,

- inštalovať prvky drobnej architektúry ako lavičky, koše a pod.

- vytvorenie koncepcie úprav bežeckých tratí a možností ich financovania.

 

Obec Kunešov – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- vyznačenie a údržba lyžiarskych bežeckých tratí,

- úprava a vyčistenie turistického chodníka Kunešov- Handlová,

- využitie Pachovej koliby pre potreby CR.

 

Obec Nevoľné – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- otvorenie obecného múzea s pamätnou izbou Mons. Rudolfa Baláža,

tým spojiť pre návštevníkov obce veci spájané s jeho osobou:

- vystaviť v pamätnej izbe jeho osobné veci a priblížiť jeho život,

- rímsko-katolícky kostol, o ktorého postavenie sa zaslúžil,

- hrob Mons. Rudolfa Baláža na miestom cintoríne, ktorý je jeden z mála

biskupov pochovaných vo svojej rodnej obci.

 

Obec Kopernica  – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- získať obyvateľov obce pre podnikanie vo vlastných rodinných domoch turistom

zo Slovenska, alebo zo zahraničia /bývalí rodáci z Kopernice, alebo ich

potomkovia/,

- vyhotoviť a osadiť informačné tabule v obci o turistických možnostiach a

zaujímavostiach jej okolia,

- vytvoriť internetovú stránku obce Kopernica a tým spropagovať historické a

prírodné danosti obce v záujme prilákania hoc i jednodňových turistov do obce.

 

Obec Bartošova Lehôtka – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- vymeniť slamenú strechu ľudového domu, ktorý je ako zachovalá kultúrna

pamiatku takéhoto typu v našej obci zaradený do celoštátneho zoznamu KP SR.

 

Obec Pitelová – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- uviesť miestne komunikácie nachádzajúce sa v katastri obce t.j.  intraviláne aj

extraviláne do lepšieho stavu, aby boli priechodné a prístupné nielen chodcom

ale aj cyklistom,

- v častiach obce umiestniť informačné tabule informujúce nielen o histórii obce

ale a aj miestnych lokalitách a ich zaujímavostiach,

- podpora a propagácia už existujúcej agroturistiky v obci  ako je chovom koní,

- podpora a propagácia súkromných podnikateľov, ktorí už poskytujú ubytovanie

turistov,

- podpora budovania súkromných ubytovacích zariadení,

- podporou samostatne hospodáriacich roľníkov pri chove hospodárskych zvierat

(ovce, kozy) spojené s výrobou a predajom vlastných výrobkov.

 

Obec Trnavá Hora – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- podpora podnikateľských aktivít a budovanie miestnych združení v oblasti CR,

- vytvorenie systému efektívnej propagácia obce a rozšíriť informácie o

danostiach regiónu,

- využitie atraktívneho prostredia vidieckych tradícií pre rozvoj CR a vidieckej

turistiky

- vytvoriť lepšie podmienky pre budovanie cyklotrás v okolí obce,

- udržiavať a rozširovať turistické trasy (regionálne, nadregionálne),

- zapojiť širokú verejnosť a podnikateľské subjekty do združení v oblasti CR.

 

Obec Stará Kremnička – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

- rozšíriť a skvalitniť tradičnú akciu poriadanú v obci – ukážka autentických bojov

II. svetovej vojny,

- príprava a vytvorenie nových turistických chodníkov po okolí obce s krásnymi

výhľadmi na okolie,

- organizácia turistických výstupov na okolité vrchy pre turistov z regiónu,

- organizácia tradičnej súťaže vo varení guľášu.

 

Obec Jastrabá – najdôležitejšie ciele v oblasti rozvoja CR:

-  vybudovanie náučného chodníka v areáli prírodnej pamiatky – Kamenné more.